Uw privacy is van groot belang voor Multi Color en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

1. Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Multi Color is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming. Factorijweg 4c 6541 DN Nijmegen www.multicolor-paints.com

2. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankoop (online) bij Multi Color te beheren, om uw bestellingen te verwerken via onze (online) diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren. We gebruiken uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en acties. U hebt bij elke marketingactie altijd de mogelijkheid om voor een opt-out te kiezen. Wanneer er nog geen klantrelatie bestaat, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen en te onderhouden over onze producten en diensten.

3. Welke soorten (persoons)gegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën (persoons)gegevens:

  • Contactgegevens; naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
  • Bestelgegevens
  • Uw aankoopgeschiedenis
  • BTW- en KvK nummer (B2B)

4. Wie heeft er naast Multi Color nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

Om u de best mogelijke service te kunnen verlenen en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten Multi Color. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Multi Color: Weemen, Microsign, KNNS, Microsoft en Grandiek bel. adv. bureau. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Multi Color voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

5. Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden door Multi Color verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Multi Color. Deze overeenkomst is gericht op het leveren van onze producten. Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook verwerkt om aan de gegeven wettelijke verplichtingen te voldoen. Om de overeenkomst te optimaliseren, kunnen er tevens aanvullende gegevens worden gevraagd om de diensten van Multi Color te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. Voor aanvullende persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals hierboven beschreven, zal om actieve toestemming worden gevraagd. Wanneer er nog geen klantrelatie bestaat en u uw persoonsgegevens aan Multi Color heeft verstrekt, heeft u daarmee toestemming gegeven om de gegevens te verwerken. U kunt uw gegevens bijvoorbeeld via e-mail, persoonlijk contact of een afgegeven visitekaartje hebben verstrekt. Multi Color gebruikt de verstrekte gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. U heeft te allen tijde het recht de toestemming weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant van ons bent. Hebt u in 3 jaar geen gebruik meer gemaakt van onze diensten dan wordt u als niet-actieve klant beschouwd, uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden. Ook wanneer u zelf aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Wanneer u (nog) geen klant van ons bent, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden. Wanneer u klant van ons wordt, worden de gegevens bewaard zoals hiervoor aangegeven. Wanneer u geen klant van ons wordt (er komt geen overeenkomst tot stand) verwijderen wij de gegevens na maximaal 1 jaar. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met ons.

7. Beveiliging

Multi Color beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactpersoon staat vermeld onder punt 8 “hoe kunt u uw rechten uitoefenen?”

8. Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Multi Color die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Multi Color uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, hebt u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op rectificatie:

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op vergetelheid:

U hebt het recht om op elk moment de door Multi Color verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

  • u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
  • u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Multi Color, ongeacht de betalingswijze *
  • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
  • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Recht op de beperking van de verwerking:

U hebt het recht op beperking van verwerking (‘blokkering’) van uw persoonsgegevens tenzij er andere dwingende en gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Gevallen waarin recht op de beperking van de verwerking mogelijk is: mogelijk onjuiste verwerking van gegevens, onrechtmatige verwerking van gegevens, onnodig bewaren van gegevens of in afwachting van een uitgevoerd recht van bezwaar.

Het recht van bezwaar:

Indien u van mening bent dat Multi Color uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming serieus. Daarom hebben we een Privacy Expert aangesteld. U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Marleen Peters
Factorijweg 4b
6541 DN Nijmegen
marleen.peters@megacolor.nl of info@multicolor-paints.com

9 Cookies

Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze website. Functionele cookies worden 1 dag bewaard. Deze cookies kunnen op elk moment via de browserinstellingen van de computer verwijderd worden. Er bestaat een 'gerechtvaardigd belang' om deze gegevens te verwerken (rechtsgrond).

Tracking cookies

Naast functionele cookies kunnen wij gebruik maken van tracking cookies. Deze analyseren het surfgedrag en onderzoeken advertentievoorkeuren. Voordat wij gebruik maken van deze tracking cookies vragen wij eerst expliciet toestemming tijdens uw bezoek aan onze website. Tracking cookies worden tot 26 maanden bewaard. U bent niet verplicht deze cookies te accepteren om onze website te bezoeken. Bovendien kunnen deze cookies op ieder moment, via de browserinstellingen van de computer, verwijderd worden. Hierna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan uw Facebook- of Googleaccount kunt u via die betreffende organisaties verwijderen.

10. Sollicitanten

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten is Multi Color ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond van het gebruik van de persoonsgegevens wordt hierna beschreven.

De persoonsgegevens zullen met name contactgegevens, identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens over opleiding en werkervaring en gegevens over beschikbaarheid betreffen. De persoonsgegevens betreffen in ieder geval de toegestuurde persoonsgegevens en het cv.
Multi Color gebruikt de gegevens om de geschiktheid en beschikbaarheid van de persoon te beoordelen en om eventueel contact te onderhouden. Multi Color kan ook een Google- en social media onderzoek doen. In het geval dat een arbeidsrelatie wordt aangegaan, bewaart en gebruikt Multi Color persoonsgegevens verder in het kader van de arbeidsrelatie. Multi Color informeert hierover nader bij het begin van de arbeidsrelatie. In het geval dat geen arbeidsrelatie wordt aangegaan, verwijdert Multi Color de verzamelde persoonsgegevens na maximaal vier weken. Multi Color kan de persoonsgegevens langer bewaren indien de persoon toestemming geeft de gegevens voor een bepaalde langere termijn te bewaren. Na afloop van die termijn verwijdert Multi Color de gegevens alsnog.

11. Contact met Multi Color

Door contact met ons op te nemen geeft u ons toestemming uw gegevens te gebruiken (rechtsgrond). U hebt het recht de toestemming te allen tijde weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Dit betekent dat wanneer u zich bedenkt, u nogmaals contact kunt opnemen met ons, Multi Color zal dan uw persoonsgegevens vóór (volledige) afhandeling van uw bericht verwijderen. Wanneer u gegevens toestuurt aan ons, gebruikt Multi Color de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft toegestuurd. Multi Color bewaart de gegevens zo lang als nodig is voor de afhandeling van het bericht en/of zo lang als nodig is om contact met u te onderhouden. Multi Color verwijdert de toegestuurde gegevens na max. 1 jaar. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met ons.

12. Updates van onze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd (www.multicolor-paints.com).

Plaats:

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Daarnaast gebruiken we cookies zodat we je kunnen voorzien van relevante advertenties. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.